top of page

2020 学生和老师的支持

今年,国际展望基金会向中国农村学校的教师提供了赠款,以感谢他们的奉献和支持。 今年,我们提供了比以往任何时候都要多的奖学金,以感谢老师和学生对教育的热爱。


国际展望基金会向长远小学和教师提供了赠款,以支持他们的奉献精神。


2020 助教师名单:

 

Zhou Jianbo 周建波: ¥1200 RMB

Chen Pengzhen 陈蓬珍: ¥1200 RMB


为了支持成绩优异的学生,国际展望基金会提供的奖学金是去年的两倍。


2020 各年级获奖名单:

 

第一名:

Yang Wenxin 杨雯欣: ¥350 RMB

Yang Lixin 杨丽欣: ¥350 RMB

Tang Yingqi 唐英琪: ¥350 RMB

Tang Xin 唐鑫: ¥350 RMB

Cheng Hao 程浩: ¥350 RMB

Tang Boqi 唐博琪: ¥350 RMB


第二名:

Yang Jingjin 杨菁津: ¥350 RMB

Yang Chenxi 杨晨稀: ¥350 RMB

Chen Jiaxin 陈佳欣: ¥350 RMB

Cao Lijing 曹力井: ¥350 RMB

Li Jinfeng 李金凤: ¥350 RMB

Zhang Zihan 张紫涵: ¥350 RMB


国际展望基金会还向有需要的学生提供经济援助。


2020 助困生名单:

 

Yan Luran 严露然: ¥600 RMB

Tao Jiexia 陶杰霞: ¥600 RMB

Ou Cheng 欧成: ¥600 RMB

Tang Shiwen 唐时雯: ¥600 RMBComments


bottom of page